← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

různé pozemky u Písku

datum a čas dražebního jednání
26. června 2019, 14:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 32/02-6

město: Čížová

okres: Písek

katastr: Zlivice, Krašovice u Čížové, Nová Ves u Čížové

kraj: Jihočeský

k.ú. Krašovice u Čížové, Na LV jsou zapsány dva lesní pozemky: p.č. 752/3 425 m2 a p.č. 752/4 18 m2. Jedná se o pozemky na severním okraji lesního celku, při SV hranicích katastru. Parcela 752/3 je v LHO vedena jako tzv. "bezlesí", je to úzká, v jižní části rozšířená mez s kyselou půdou dubobukového vegetačního stupně (3K). V jižní části pozemku rostou tři větevnaté duby stáří cca 65 roků. Parcela č. 752/4 velmi malou výměru 15 m2, po obvodu lesa je od p.č.752/3 vzdálena cca 100 m. Nedostala se do systému LHO, stejné vlastnosti jako předchozí a je bez porostu. k.ú. Nová Ves u Čížové, Pozemek ostatní plochy neplodné p.č. 2/27 55 m2 při hranici katastru severovýchodně od obce Čížová. Pozemek je na svažité mezi, která odděluje ornou půdu od travnaté nivy potoka, na pozemku rostou pouze keře.

k.ú. Zlivice, Pozemek ostatní plochy, silnice p.č. 50/57 15 m2, na západní hranici katastru jižně od obce. Pozemek je mimo vlastní vozovku a slouží k vjezdu na přilehlé louky.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení. 

výsledná cena
2 580,- Kč

nejnižší podání
2 580,- Kč

dražební jistota
300,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 3202 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.