← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíly na pozemcích okres České Budějovice

datum a čas dražebního jednání
21. ledna 2020, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 735/08-175

město: Hvozdec a Lišov

okres: České Budějovice

katastr: Hvozdec u Lišova a Lišov

kraj: Jihočeský

 

Oceňované pozemky parc. č. 2968/4 a parc. č. 2991/9 se nacházejí cca 150 m severně od okraje zastavěné části obce Hvozdec. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 2 749 m2. Travnaté pozemky jsou na severní straně ohraničené lesním porostem a nacházejí se v lánu. Jsou mírně svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3145/1, který je ve vlastnictví obce Hvozdec.

 

Oceňované pozemky parc. č. 1651/3, parc. č. 1652/29 a parc. č. 1652/33 se nacházejí cca 1,3 km jižně a cca 2,1 km jihovýchodně od okraje zastavěné části města Lišov. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 8 193 m2. Pozemek parc. č. 1651/3 není v terénu blíže ohraničený. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté prosty. Zemědělské pozemky parc. č. 1652/29 a parc. č. 1652/33 jsou na jižní straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2923/3, který je ve vlastnictví obce Hvozdec.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty.


 

výsledná cena
4 800,- Kč

nejnižší podání
3 200,- Kč

dražební jistota
400,- Kč

Rezervace e-mailem

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 73508 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.