Dražby nemovitého majetku

Po ocenění ustanoveným soudním znalcem a vydání usnesení o ocenění nařídí soudní exekutor dražbu. Nejnižší podání, které musí být učiněno, činí v prvním kole dražby dvě třetiny odhadní ceny, v dalších pak jednu polovinu.

Jako dražitel se může dražby účastnit ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu.

Dražit nesmějí zaměstnanci soudního exekutora, povinný, jeho manžel(ka), vydražitel, který zmařil původní dražbu, osoby, které nemohou v ČR nabývat nemovitý majetek (např. podle devizového zákona), nebo u kterých existuje jiná zákonná překážka pro nabývání nemovitostí.

Kdo učiní nejvyšší podání, tomu bude udělen příklep. Vydražitel se stane vlastníkem nemovitostí po právní moci usnesení o příklepu a zaplacením nejvyššího podání a bude zapsán do katastru nemovitostí. Dražbou zanikají veškeré závady váznoucí na nemovitosti, pokud soudní exekutor nerozhodne jinak a nebo pokud vydražitel dluh nepřevzal. Závady budou z katastru nemovitostí vymazány po právní moci usnesení o rozvrhu výtěžku dražby.

Dražitel může zmocnit třetí osobu k tomu, aby ho zastupovala při dražbě nemovitostí, vzor plné moci si můžete stáhnout zde: "Plná moc pro zastupování v dražbě".

Podrobnosti o dražbě upravuje § 335 až 337h OSŘ a § 60 až 63 vyhlášky č. 37/1992 Sb.

Svou pohledávku vůči totožnému povinnému můžete přihlásit do rozvrhu o výtěžku dražby, nezapomeňte na (ověřené) přílohy "zde stahujte vzor podání".

Vzor návrhu dle § 336ja zák.č. 99/1963Sb.(OSŘ) předražek "zde stahujte vzor podání"

 

"Online dražby Exekutorského úřadu Písek na Portálu dražeb.cz Exekutorské komory ČR."

čtvrtina pozemků ve Zbýšovu u Oslavan

koná se

27. dubna, 10:00 hodin

podíl id.129/1000 zemědělské stavby - kravín bez…

koná se

18. května, 10:00 hodin

pozemek 530m2 Homole u Českých Budějovic

koná se

18. května, 11:00 hodin

rodinný dům čp 312 se zahr. a pozemky v obci Pra…

koná se

18. května, 13:00 hodin

lesní pozemky cca 63tis.m2 Kunvald okr. Ústí nad…

koná se

18. května, 14:00 hodin

podíl 1/72 domu č.p.213 s pozemkem Liběchov u Mě…

koná se

19. května, 10:00 hodin

podíl id.1/2 domu bez č.p. / č.e. v obci Horosed…

koná se

19. května, 11:00 hodin

podíl id. 1/3 rodinného domu Bavorov okr. Strako…

koná se

19. května, 13:00 hodin

Zobrazeno 1-8 položek z 13

další →